Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

ekpedeftis-enilikon

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων” διάρκειας 176 ωρών.


logo-panepistimio-ditikis-attikis

Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας πιστοποιεί τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξετε σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΣΕΚ κ.λπ.) και παρέχει δυνατότητα για απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ (Ν. 4386/16 Άρθρο 67).


Περιγραφή

Με τις Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες δηµοσιεύτηκαν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 2844/23-10-2012 και 2451/1-10-13) καθορίστηκε το Σύστηµα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, το οποίο σχεδιάστηκε από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Το σύστηµα αυτό αντικαθιστά το προηγούµενο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Εισαγωγικό Μητρώο Α και Μητρώο Β), που ο ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) είχε συστήσει στα τέλη της δεκαετίας του 90 και το οποίο είχε σταµατήσει να πιστοποιεί εκπαιδευτές ενηλίκων από το 2008.

Στο νέο πλαίσιο ο ΕΟΠΠΕΠ έχει συγκροτήσει Μητρώο Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων µε πιστοποιηµένη εκπαιδευτική επάρκεια («Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων») µε στόχο την αναβάθµιση του συστήµατος της µη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, στο πλαίσιο της ∆ια Βίου Μάθησης, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων και την ουσιαστική αναβάθµιση των προσόντων των εκπαιδευτών που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση προγραµµάτων µη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Νόµου 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24/τ. Α /30.1.2013), από 1.9.2013 η εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειµένου κάποιος εκπαιδευτής να µετάσχει σε χρηµατοδοτούµενο από δηµόσιους πόρους πρόγραµµα της µη τυπικής εκπαίδευσης.

Κατά συνέπεια, δε θα µπορεί πλέον κανένας εκπαιδευτής ενηλίκων, ο οποίος δεν είναι πιστοποιηµένος από τον ΕΟΠΠΕΠ, να διδάσκει σε προγράµµατα συμπληρωματικής εκπαίδευσης, σε σεµινάρια, σε επιµορφώσεις που οργανώνονται από φορείς ∆ια Βίου Μάθησης (Πανεπιστήµια, Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης), τα οποία χρηµατοδοτούνται από το νέο ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκούς Πόρους. Θα µπορεί εάν δεν έχει την εκπαιδευτική επάρκεια, να διδάσκει µόνο σε αυτοχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.

Η διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων είναι σύµφωνη µε το περιεχόµενο του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιηµένου Επαγγελµατικού Περιγράµµατος Εκπαιδευτή Ενηλίκων και σε αντιστοιχία µε το Πλαίσιο Προγράµµατος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

Συγκεκριµένα, η διαδικασία πιστοποίησης µετά από υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών από τους υποψηφίους, περιλαµβάνει γραπτή εξεταστική δοκιµασία και παρουσίαση µικροδιδασκαλίας.

Με βάση τις ανωτέρω εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο τεκµαίρεται ότι σκοπός του συγκεκριµένου επιµορφωτικού προγράµµατος είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών µη τυπικής εκπαίδευσης οι οποίοι εκπαιδεύουν και καταρτίζουν οµάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητας τους, και η ουσιαστική προετοιµασία υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού).

Ομάδα/Στόχος

Το προτεινόμενο πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εκπαιδευτές προγραμμάτων ενηλίκων και Δια Βίου Μάθησης ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
 • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς
 • Εκπαιδευτικούς σε δημόσια και ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης
 • Εκπαιδευτές Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Δήμων
 • Εκπαιδευτές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
 • Εκπαιδευτές προγραμμάτων ελληνομάθειας

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν:

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εμπειρία
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης

Κόστος 180€

Διδακτικές Ενότητες

1η Εκπαίδευση Ενηλίκων

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η μελέτη του επιστημονικού πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και η ανίχνευση των ιδιαιτεροτήτων του, οι οποίες το διακρίνουν από συγγενή πεδία. Αυτή η οριοθέτηση και η διαφοροποίηση θα προφυλάξει από τη σύγχυση που συνήθως επικρατεί σχετικά με το περιεχόμενο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ένας συμπληρωματικός σκοπός είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των ενηλίκων εκπαιδευομένων και συγκεκριμένα των ιδιαιτεροτήτων και των προβλημάτων, τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η Εκπαίδευση Ενηλίκων και ασφαλώς ο εκπαιδευτής. Τέλος θα εκτεθούν τα κίνητρα μάθησης, τα οποία παρωθούν στη συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και τα εμπόδια τα οποία δημιουργούν προβλήματα σε αυτή τη συμμετοχή.

Μετά το πέρας της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 • Σκιαγραφούν το προφίλ του Εκπαιδευτή Ενηλίκων
 • Περιγράφουν την ιστορική εξέλιξη και την εκπαιδευτική πολιτική του πλαισίου εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα
 • Ορίζουν τις ομάδες στόχους της εκπαίδευσης ενηλίκων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ενήλικων εκπαιδευόμενων

2η Θεωρητικό Πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η εισαγωγή στο έργο των κορυφαίων θεωρητικών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, οι οποίοι συνέβαλαν καταλυτικά στην ολιστική κατανόηση του φαινομένου της μάθησης (Illeris) και στην ανάπτυξη διεργασιών μέσα από τις οποίες μετασχηματίζονται, με αξιοποίηση του κριτικού στοχασμού, οι στερεοτυπικές και δυσλειτουργικές αντιλήψεις των εκπαιδευομένων (Freire, Mezirow). Επιπλέον μελετάται το θεωρητικό έργο τριών ακόμα στοχαστών (Brookfield, Kolb, Goleman) οι οποίοι έχουν συμβάλει σημαντικά στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Στη βάση αυτή θεμελιώνεται το θεωρητικό πλαίσιο και οι αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Μετά το πέρας της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 • Περιγράφουν τα βασικά στοιχεία του έργου των βασικών θεωρητικών και στοχαστών της Εκπαίδευση Ενηλίκων.
 • Προσδιορίζουν τα συστατικά του θεωρητικού πλαισίου και να ορίζουν τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

3η Σχεδιασμός Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων και η ανάπτυξη της μεθοδολογίας σχεδιασμού των σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Γίνεται αναφορά στα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο σχεδιαστής ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και ο εκπαιδευτής που θα αναλάβει την εφαρμογή του σχεδίου για την υλοποίηση του προγράμματος. Γίνεται αναφορά στη φιλοσοφία, δηλ. στο γενικότερο πνεύμα το οποίο διέπει το πρόγραμμα, το οποίο επηρεάζει τις αποφάσεις σε διάφορα επίπεδα και ασφαλώς στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πράξης. Στο πλαίσιο της ενότητας διαμορφώνονται οι βασικές αρχές, τα στοιχεία και τα στάδια του σχεδιασμού, εκτίθενται τα προβλήματα τα οποία αναφέρονται στη διατύπωση και στην ιεράρχηση των σκοπών και των στόχων από τον εκπαιδευτή καθώς και στη διάκρισή τους σε στόχους γνώσης (πληροφοριών και ενημέρωσης), ικανοτήτων και δεξιοτήτων (εφαρμογών και βιωματικών δραστηριοτήτων) και συμπεριφοράς (στάσεων, μεταβολής τρόπου σκέψης). Περιγράφονται τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τη συνεργασία και τη σύμπραξη όλων των τομέων ενός προγράμματος: (σκοπών-στόχων, περιεχομένου, μέσων και μορφών εργασίας, εκπαιδευτικών τεχνικών, αξιολόγησης) και προτείνονται υποδείξεις για την αντιμετώπισή τους από τον εκπαιδευτή ενηλίκων. Τέλος γίνεται αναφορά σε θέματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Μετά το πέρας της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 • Προσδιορίζουν τις ευρύτερες ανάγκες εκπαίδευσης τομέων οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας
 • Διερευνούν και να αναλύουν συλλογικές ανάγκες εκπαίδευσης οργανισμών αλλά και ατομικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων ενηλίκων
 • Εντοπίζουν, συλλέγουν και αξιοποιούν πληροφορίες για τομείς δραστηριότητας και οργανισμούς
 • Εφαρμόζουν τεχνικές συλλογής στοιχείων
 • Αναπτύσσουν κριτήρια ομαδοποίησης εκπαιδευτικών αναγκών σε οργανισμούς και φορείς
 • Εφαρμόζουν skills gap analysis
 • Διερευνούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
 • Περιγράφουν τα διαφορετικά μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού
 • Εφαρμόζουν τις αρχές και τα στάδια σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Ορίζουν καλά διατυπωμένους εκπαιδευτικούς στόχους
 • Συντάσσουν καλά ορισμένες δομές (curricula) προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Επιλέγουν και/ή δημιουργούν κατάλληλο υλικό εκπαίδευσης
 • Συντάσσουν τεκμηριωμένους φακέλλους προγραμμάτων εκπαίδευσης

4η Εκπαιδευτικές Μέθοδοι, Τεχνικές και Μέσα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η οριοθέτηση τόσο των στρατηγικών όσο και των εκπαιδευτικών τεχνικών στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Αναφέρονται οι παραδοσιακές καθώς και οι καινοτόμες στρατηγικές, αναγνωρισμένες από την εκπαίδευση ενηλίκων ως αποτελεσματικές. Εκτίθενται η φιλοσοφία και ο σκοπός αυτών των στρατηγικών και γίνεται προσπάθεια σύγκρισης μεταξύ τους. Απαριθούνται και σχολιάζονται οι συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων, δηλ. εκείνες οι οποίες αναφέρονται και απευθύνονται στην ομάδα των εκπαιδευομένων. Διατυπώνονται οι σκοποί, τους οποίους επιδιώκει να πετύχει καθεμιά από αυτές τις τεχνικές, καθώς και οι αρχές που τις διέπουν. Περιγράφεται λεπτομερώς το περιεχόμενό τους και προσφέρονται υποδείξεις για την επιλογή της απαιτούμενης εκπαιδευτικής τεχνικής ανάλογα με τον σκοπό τον οποίο θα προσπαθήσει να πετύχει ο εκπαιδευτής. Ορίζονται οι προϋποθέσεις, η ικανοποίηση των οποίων εξασφαλίζει την επιτυχή εφαρμογή των εκπαιδευτικών τεχνικών καθώς και τα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται κατά την εφαρμογή τους.

Πέραν των παραδοσιακών τεχνικών περιγράφονται σύνθετες τεχνικές οι οποίες προωθούν την επικοινωνία και τη συνεργασία και αναπτύσσουν θετικό συναισθηματικό κλίμα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η εργασία σε ομάδες, η προσομοίωση και το παιχνίδι ρόλων. Καθεμία από αυτές τις τεχνικές έχει τη δική της φιλοσοφία, τους δικούς της σκοπούς και ασφαλώς απαιτεί ένα διαφορετικό σχεδιασμό και μια άλλη οργάνωση. Επίσης περιγράφονται οι εκπαιδευτικές τεχνικές οι οποίες αναφέρονται στην Τέχνη και την αξιοποιούν στο πλαίσιο της ομάδας μάθησης προωθώντας την επικοινωνία και τη ενίσχυση των σχέσεων μέσα στην ομάδα.

Τέλος γίνονται προτάσεις για το συνδυασμό και την αλληλοϋποστήριξη των εκπαιδευτικών τεχνικών και παρουσιάζονται τα βασικότερα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, η χρήση τους καθώς και οι προδιαγραφές οργάνωσης του πλαισίου της μάθησης σε δια ζώσης και ηλεκτρονικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης.

Μετά το πέρας της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 • Ορίζουν την έννοια και το ρόλο των εκπαιδευτικών τεχνικών και μεθόδων και να προσδιορίζουν τις μεταξύ τους διαφορές
 • Αναφέρουν τα είδη των εκπαιδευτικών τεχνικών και να τις κατηγοριοποιούν
 • Αναπτύσσουν τα χαρακτηριστικά επιμέρους παραδοσιακών, ομαδοσυνεργατικών και ενεργητικών τεχνικών
 • Συντάσσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και βιωματικές δράσεις με χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών
 • Επιλέγουν εποπτικά μέσα κατάλληλα για την εφαρμογή των επιλεγμένων εκπαιδευτικών τεχνικών
 • Οργανώνουν το περιβάλλον της μάθησης (δια ζώσης, ηλεκτρονικό και μικτό).

5η Υλοποίηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η προετοιμασία του εκπαιδευτή ενηλίκων πριν την έναρξη του προγράμματος και η διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών μαθησιακής αγωγιμότητας και επιτυχούς διεξαγωγής της μαθησιακής διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η ανάδειξη της σημασίας του εκπαιδευτικού συμβολαίου με ταυτόχρονη διαμόρφωση θετικού κλίματος μάθησης και εμπιστοσύνης. Εξετάζεται η διαδικασία διαπραγμάτευσης των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων και αναπτύσσονται τεχνικές διαχείρισης της δυναμικής, της επικοινωνίας και της εμψύχωσης της ομάδας των εκπαιδευόμενων ως βασικού συστατικού επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τέλος, μελετώνται οι τεχνικές σχεδιασμού και οι μέθοδοι διεξαγωγής της αξιολόγησης του προγράμματος.

Μετά το πέρας της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 • Περιγράφουν τις απαιτούμενες ενέργειες για την προετοιμασία του εκπαιδευτή πρν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος
 • Καταρτίζουν το εκπαιδευτικό συμβόλαιο με τους εκπαιδευόμενους
 • Προσαρμόζουν το εκπαιδευτικό σχέδιο στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης των εκπαιδευτικών αναγκών
 • Υλοποιούν δράσεις ανάπτυξης θετικού κλίματος και ενίσχυσης της μάθησης
 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη δυναμική και την επικοινωνία της ομάδας
 • Σχεδιάζουν και υλοποιούν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων

6η Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Ψηφιακών Τεχνολογιών στα Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να καταρτίσει τους εκπαιδευόμενους στη χρήση καινοτόμων εργαλείων και σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο πλαίσιο της ενότητας αναπτύσσεται η αναγκαιότητα και ο ρόλος των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενηλίκων. Μελετώνται οι βασικές αρχές χρήσης οπτικοακουστικού και ψηφιακού υλικού καθώς και η αξιοποίηση εργαλείων και περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης, λογισμικών σύγχρονης επικοινωνίας, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ. Τέλος εξετάζεται ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων ως ηλεκτρονικού δάσκαλου (e-tutor).

Μετά το πέρας της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 • Αναφέρουν τη σημασία αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Επιλέγουν τη χρήση κατάλληλου οπτικοακουστικού και πολυμεσικού υλικού με βάση τις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τις εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Αξιοποιούν τα εργαλεία και τα περιβάλλοντα ψηφιακής τεχνολογίας στα εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Υλοποιούν εκπαιδευτικές τεχνικές μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών

7η Αξιολόγηση Ενήλικων Εκπαιδευόμενων

Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι η έκθεση και συζήτηση των προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με τη αξιολόγηση ενηλίκων εκπαιδευομένων. Η ενότητα αυτή δεν αφορά το σχεδιασμό και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (θέμα που μας απασχόλησε σε προηγούμενη διδακτική ενότητα). Εστιάζουμε στην αξιολόγηση του ίδιου του εκπαιδευομένου ως μέλους της ομάδας μάθησης. Γίνεται αναφορά στη διάκριση μεταξύ αξιολόγησης και βαθμολόγησης καθώς και στα διακριτικά γνωρίσματα καθεμιάς. Προβάλλεται η αρχή των επιδόσεων και ασκείται κριτική στην άκρατη και άκριτη εφαρμογή της στην εκπαίδευση. Ανασκευάζονται και αναθεωρούνται τα επιχειρήματα υπέρ της βαθμολόγησης, σύμφωνα με τα οποία η βαθμολόγηση αναπτύσσει κίνητρα μάθησης και εγγυάται την απόδοση δικαιοσύνης. Επιχειρείται η έκθεση των διαφόρων μορφών αξιολόγησης και η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων τους. Προβάλλεται κυρίως ο ρόλος της περιγραφικής αξιολόγησης με ανατροφοδότηση για τη βελτίωση όχι μόνον των επιδόσεων αλλά και της συναισθηματικής σχέσης εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων. Γίνεται αναφορά στην αυτοαξιολόγηση καθώς και στην ετεροαξιολόγηση, οι οποίες, τηρουμένων των απαιτούμενων προϋποθέσεων, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά τόσο στη βελτίωση των επιδόσεων όσο και στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού ρεπερτορίου τόσο των εκπαιδευομένων όσο και του εκπαιδευτή. Επίσης γίνεται αναφορά στην αξιολόγηση νόρμας, η οποία διακρίνεται από την αξιολόγηση κριτηρίου. Τέλος επιχειρείται η αναφορά στις αδυναμίες και στα σφάλματα του εκπαιδευτή κατά την αξιολόγηση καθώς και στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά της αξιολόγησης.

Μετά το πέρας της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 • Διακρίνουν τις δίαφορες μορφές αξιολόγησης εκπαιδευόμενων και να περιγράφουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους
 • Αξιοποιούν τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά της αξιολόγησης
 • Αξιοποιούν τα εργαλεία και τα περιβάλλοντα ψηφιακής τεχνολογίας στα εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Επιλέγουν και εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές αξιολόγησης του πλαισίου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων

8η Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η άσκηση των εκπαιδευομένων στην παρατήρηση της διδασκαλίας και στην ανάλυση των διαπροσωπικών σχέσεων μέσα στην ομάδα μάθησης.

Η συνήθης εφαρμογή της είναι η παρατήρηση έμπειρων εκπαιδευτών, η οποία ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μια παθητική και καθοδηγούμενη άσκηση. Δεδομένου μάλιστα ότι ο εκπαιδευτής δεν έχει χρόνο για αυτοπαρατήρηση και ανάλυση της συμπεριφοράς του, είναι σημαντική η ετεροπαρατήρηση και η προσφορά ερεθισμάτων από εξωτερικούς παρατηρητές για αναστοχασμό και κριτική της διδασκαλίας του. Περαιτέρω σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να αναδείξει τη σημασία της Παρατήρησης στο πλαίσιο της μικροδιδασκαλίας, καθώς μπορεί να συμβάλλει στην αναθεώρηση πρακτικών και απόψεων για τη διδασκαλία.

Επίσης σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να περιγράψει μια προσομοιωτική εκπαιδευτική τεχνική, αυτή της μικροδιδασκαλίας, η οποία μπορεί να δημιουργήσει μια επιθυμητή ή να μεταβάλει μια ανεπιθύμητη μορφή διδακτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτή. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία αυτής της τεχνικής η διδασκαλία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο άσκησης και μάθησης. Δεδομένου ότι η διδασκαλία είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο, θα πρέπει να αναλυθεί σε επιμέρους διδακτικές δεξιότητες, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο άσκησης.

Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής γίνεται σχεδιασμός μιας μικροδιδασκαλίας από κάθε εκπαιδευόμενο και πραγματοποιείται ανατροφοδότηση από τον αρμόδιο εκπαιδευτή.

Ακολουθεί υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας η οποία πραγματοποιείται δια ζώσης. Οι εκπαιδευόμενοι εκτελούν τις μικροδιδασκαλίες τους στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης του Πανεπιστημίου. Υπάρχει δυνατότητα και live streaming παρακολούθησης για τους εκπαιδευόμενους που δεν μπορούν να παραβρεθούν διαζώσης.

Μετά το πέρας της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 • Ορίζουν την έννοια της μικροδιδασκαλίας και να περιγράφουν τις βασικές αρχές της
 • Σχεδιάζουν τα στάδια της μικροδιδασκαλίας
 • Εκτελούν μικροδιδασκαλίες
 • Ετεροπαρατηρούν και σχολιάζουν κριτικά άλλες μικροδιδασκαλίες

Οφέλη

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 • Εγγραφή σε Μητρώο Εκπαιδευτών Δημόσιου Φορέα
 • Απευθείας Συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ
 • 0,5 μόριο στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΣΔΕ
 • 0,5 μόριο στην επιλογή συμβούλων σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ
 • 0,5 μόριο στην επιλογή συμβούλων ψυχολόγων στα ΣΔΕ

Η επιτυχής διαδικασία πιστοποίησης και η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια από τον ΕΟΠΠΕΠ εξασφαλίζει μοριοδότηση (5 μόρια), διότι αποτελεί Κριτήριο επιλογής Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης από το Μητρώο Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ (ΦΕΚ 4632/6-10-2021, άρθρο6)

Υπεύθυνος Προγράμματος

Κλειώ Σγουροπούλου Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το 2000 πήρε το διδακτορικό της στην Τεχνολογία Λογισμικού με έμφαση στα Συστήματα Μαθησιακής Τεχνολογίας από το ίδιο Ίδρυμα. Από το 2005 είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Διδάσκει τα μαθήματα «Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός» και «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής» του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και το μάθημα «Ανάπτυξη Κατανεμημένων Εφαρμογών» του μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος. Το γνωστικό της αντικείμενο αφορά στην περιοχή της εφαρμογής των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στη μάθηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, με έμφαση στην ανάπτυξη μοντέλων δεδομένων για διαλειτουργικά συστήματα μαθησιακής τεχνολογίας. Η κα Σγουροπούλου από το 2000 είναι μέλος της ομάδας εργασίας “Workshop on Learning Technologies” του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN), στο πλαίσιο της οποίας έχει συμμετάσχει σε αρκετά έργα διατύπωσης προδιαγραφών για την τυποποίηση των μεταδεδομένων μαθησιακών αντικειμένων (Learning Object Metadata), προφίλ μαθητή (Learner Information Profile), δεξιοτήτων και εκπαιδευτικών στόχων (Competences and Educational Objectives), κ.λπ.

Από το 2005 είναι συντονίστρια της επιτροπής ΤΕ48/ΟΕ3 “Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για τη Μάθηση, την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση” του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και συμμετέχει ενεργά στις σχετικές δράσεις του CEN και του ISO. Aπό το 2008 είναι αντιπρόεδρος της Technical Committee 353 “ICT for Learning, Education and Training” του, και έχει συντονίσει/συμμετάσχει στην παραγωγή των Ευρωπαϊκών προτύπων “EN 15981:2011 European Learner Mobility Model – EuroLMAI” και “EN 15982:2011 Metadata for Learning Opportunities”.

Η κα Σγουροπούλου έχει συμμετάσχει ως κύρια ερευνήτρια, τεχνική υπεύθυνη και σύμβουλος ανάπτυξης λογισμικού μαθησιακής τεχνολογίας σε πληθώρα Ευρωπαϊκών ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων.

Επισημάνσεις:

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση: 134 ώρες
Σύγχρονη online τηλεκπαίδευση:
42 ώρες

8 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
12 ECTS
e-learning

Πρόγραμμα που οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Επικοινωνήστε μαζί μας

ή καλέστε στο 2103306030

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας:


Αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου