ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΑΒ

E_S_Y_Logo

Υπ.1 «Δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του ΕΚΑΒ», της Πράξεις «Δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του ΕΚΑΒ» με κωδικό ΟΠΣ 5074725


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με σύγχρονη, ασύγχρονη και δια ζώσης εκπαίδευση ως εξής :

  • Ασύγχρονη Εκπαίδευση 90 ωρών ανά καταρτιζόμενο – Χρήση ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκατάρτισης
  • Σύγχρονη Εκπαίδευση 80 ωρών ανά καταρτιζόμενο – Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, Πτητικά μέσα με πλήρη εξοπλισμό για την εκπαίδευση, Ασφάλιση κατά τις ώρες εκπαίδευσης για όλους τους καταρτιζόμενους του προγράμματος
  • Δια ζώσης Εκπαίδευση 10 ώρες ανά καταρτιζόμενο – Στη Δια ζώσης εκπαίδευση θα παρέχεται από τον ανάδοχο ελαφρύ γεύμα με νερό ή αναψυκτικό.
  • Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας των καταρτιζομένων.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Το επιτρεπτό όριο απουσιών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% της συνολικής διάρκειας του κάθε μέρους του προγράμματος (θεωρητικού/εργαστηριακού μέρους και πρακτικής άσκησης), με την εξαίρεση των καταρτιζομένων ειδικών ομάδων, για τους οποίους το όριο αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20%.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οι Πιστοποιήσεις αφορούν :

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΑ ΤΙΣ 80 ΩΡΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 10 ΩΡΕΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΣΩΣΤΗ ΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ, ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ – ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19»
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 90 ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΣΩΣΤΗ ΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ, ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ – ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19».

Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής των καταρτιζομένων στην πρώτη εξέταση πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, ο καταρτιζόμενος δύναται να συμμετάσχει στη δεύτερη προγραμματισμένη εξέταση (επανεξέταση). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο καταρτιζόμενος, κατόπιν αιτιολόγησης, αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις και στις επανεξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δύναται να εξεταστεί σε διαφορετική ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης δύναται να διενεργήσει εξετάσεις σε ημερομηνίες άλλες από τις προγραμματισμένες, εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.

Σε περίπτωση αποτυχίας του Καταρτιζομένου χορηγείται από τον Φορέα πιστοποίησης Βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης η οποία θα φέρει το όνομα του Καταρτιζομένου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε.


europaiko-kinoniko-tamio