Σεμινάρια Τεχνικού ασφαλείας – Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων

Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθετε:

α) Να επιθεωρείτε τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρετε στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνετε μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπετε την εφαρμογή τους.

β) Να μεριμνάτε ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγείτε για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Τεχνικών Ασφάλειας Β΄ & Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας» υποβάλλονται στο Υπουργείο Εργασίας – Διεύθυνση Δ9.

Από το τέλος του σεμιναρίου και εφόσον έχει εκδοθεί και η εγκριτική απόφαση από το υπουργείο, θα εκδίδεται η Βεβαίωση Επιμόρφωσης σε διάστημα 10 ημερών. Μόλις εκδοθεί η Βεβαίωση Επιμόρφωσης θα μπορεί να δηλωθεί ο ίδιος εργοδότης ως τεχνικός ασφαλείας και παράλληλα να διακόψει την σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας. Σύμφωνα με την ισχύουσα εγκύκλιο τα προγράμματα υποβάλλονται 2 μήνες πριν τις ημερομηνίες υλοποίησης. Με την υποβολή της αίτησης χορηγείται μοναδικός αριθμός εγγραφής. Ο αριθμός εγγραφής σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 39278/1823/25.7.2018 δεν καλύπτει νομικά την επιχείρηση/εργοδότη. Ο εργοδότης/επιχείρηση μέχρι να αποκτήσει την Βεβαίωση Επιμόρφωσης, θα πρέπει να αναθέσει τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας σε εξωτερικό συνεργάτη ή σε εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ).

Ενότητες Σεμιναρίου:

Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων, η οποία συντάσσεται από τον Τεχνικό Ασφάλειας. Στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται οι κίνδυνοι.

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να εκπαιδευτεί ο Τεχνικός Ασφαλείας στα παρακάτω :

Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες στο χώρο εργασίας.

Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι, τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α (υψηλής επικινδυνότητας), Β (μεσαίας επικινδυνότητας), Γ (χαμηλής επικινδυνότητας).

Σε ποιους απευθύνεται:

Το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό. Προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η κάθε εταιρεία που απασχολεί εργαζομένους να διαθέτει υπεύθυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Τεχνικός Ασφαλείας μπορεί να οριστεί είτε ο εργοδότης είτε υπάλληλος της εταιρείας μετά τη παρακολούθηση του σχετικού σεμιναρίου και την απόκτηση Βεβαίωσης Επιμόρφωσης.

Επισημάνσεις:

Έναρξη

Επικοινωνήστε μαζί μας

ή καλέστε στο 2103306030


Διάρκεια σεμιναρίου: 10 (διδακτικές) ώρες για τα προγράμματα Γ’ κατηγορίας και 35 ώρες για τα προγράμματα Β’ κατηγορίας

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας:


Αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου