ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020 ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 36.500 ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

 

Από σήμερα 29/6/2020 και ώρα 11η πρωινή, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής  έως και Δευτέρα 6/7/2020 και ώρα 11η πρωινή.

 

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, (www.gov.gr) επιλέγοντας το “Εργασία και Ασφάλιση” – “Αποζημιώσεις και Παροχές” – “Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα”(https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera). Στη συνέχεια επιλέγουν “Είσοδος στην Υπηρεσία” και “Είσοδος στο Σύστημα” καταχωρώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.

Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι νέοι χρήστες (χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ) μπορούν να εισαχθούν στην ηλεκτρονική αίτηση με τους κωδικούς TAXISnet, επιλέγοντας «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ».

 

Με την τελευταία τροποποίηση του προγράμματος τίθενται υποχρεωτική η κατάρτιση των 150 ωρών για τους ωφελούμενους ηλικίας μέχρι 54 ετών ενώ από 55 και πάνω είναι προαιρετική.

Συνοψίζοντας, η δράση περιλαμβάνει:

– Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για οκτώ (8) μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

– Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέγει ο ωφελούμενος, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. Η διαδικασία και οι όροι υλοποίησης της κατάρτισης, που θα γίνει με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher), θα εξειδικευθούν σε ξεχωριστή πρόσκληση προς τους Παρόχους Κατάρτισης που θα εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥπΕΚΥ ΑπKO.

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα απασχολήσει ο επιβλέπων φορέας και τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα – ωφελούμενου), οι οποίες θα είναι σύμφωνες με την ειδικότητά τους.

Οι καθαρές αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται ίσες με το 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ημερησίως και όχι ανώτερες από το καθαρό ποσό του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού μηνιαίως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4597/2019, όπως ισχύει.

Έτσι με βάση τον σημερινό κατώτατο μισθό για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί από τον επιβλέποντα φορέα το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί σε 21,90 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 547,63 ευρώ μηνιαίως για οφελουμένους.

Ειδικότερα, οι άνεργοι εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

 • αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ).
 • η καθαριότητα.
 • υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης.
 • βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.
 • οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών με σκοπό την ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και οικοσυστημάτων.
 • υπηρεσίες διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου.
 • μετάβαση στην κυκλική οικονομία.
 • πρόληψη φυσικών καταστροφών.
 • πρώτες βοήθειες.
 • δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας.
 • εργασίες κατασκευαστικού κλάδου.

 

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι) μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ μηνών σύμφωνα με το ν. 4152/2013, όπως η δημόσια πρόσκληση θα εξειδικεύσει, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων (επιβλέποντες φορείς), καθώς και η συμμετοχή στην κατάρτιση για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι:

 • Συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία με ανώτατο όριο 60 μήνες: ένα μόριο ανά πλήρη μήνα (2πλασιάζεται για αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών)
 • Συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία του/ης συζύγου, με ανώτατο όριο 60 μήνες : ένα μόριο ανά πλήρη μήνα,
 • Αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια,
 • Ετήσιο εισόδημα φορολογικού έτους 2018:
  • Για ατομικό έως 3.500 ευρώ ή οικογενειακό έως 7.000 ευρώ 30 μόρια.
  • Για ατομικό 3.501 – 5.000 ευρώ ή οικογενειακό 7.001 – 10.000 ευρώ 25 μόρια.
  • Για ατομικό 5.001 – 8.000 ευρώ και οικογενειακό 10.001 – 16.000 ευρώ 20 μόρια.
  • Για ατομικό 8.001 – 12.000 ευρώ και οικογενειακό 16.001 – 26.000 ευρώ 10 μόρια.
 • Ηλικία:
  • 18 έως 29 ετών : 15 μόρια
  • 30 έως 44 ετών : 25 μόρια
  • 45 έως 54 ετών : 35 μόρια
  • 55 ετών και άνω : 45 μόρια
 • 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο
 • γονέας προστατευόμενου τέκνου ΑΜΕΑ, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια
 • δικαιούχοι ΚΕΑ: 40 μόρια
 • ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε προηγούμενες δράσεις Κοινωφελών Προγραμμάτων: 20 μόρια.

 

Η Axxonplus συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης στη προαναφερόμενη δράση. Τα τελευταία τρία χρόνια είναι μεταξύ των πρώτων Πανελλαδικά,  παρόχων που επιλέγουν οι ωφελούμενοι αντίστοιχων προγραμμάτων. Στο διάστημα αυτό, έχει πραγματοποιήσει παραπάνω από 100.000 ανθρωποώρες σε διάφορα αντικείμενα κατάρτισης.

 

Το ιδανικό περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό (καθηγητές πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π με μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία) συνδυαστικά με τα πλήρη εκπαιδευτικά προγράμματα, εγγυώνται την άριστη κατάρτιση των ωφελούμενων.

Περισσότερες πληροφορίες: 210 3802020  –   210 3810775

Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την δυνατότητα ένταξής σας στα προγράμματα  (Για σωστή ενημέρωση, η συμπλήρωση όλων των στοιχείων είναι σημαντική)

e-Mail:

Ονοματεπώνυμο:

Ημερομηνία Γέννησης:

Τηλέφωνο:

Υλοποιηθέντα Προγράμματα

Voucher ανέργων 18-24 ετών

Επιταγή Εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με γνώμονα την έγκαιρη και αποτελεσματική …

Voucher ανέργων 25-29 ετών

Επιταγή Εισόδου για νέους από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με γνώμονα την έγκαιρη και αποτελεσματική …

Voucher ανέργων 29-64 ετών

 Είστε επιλαχών του προγράμματος; Στο Axxon Plus θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες στους τομείς: Εμπόριο Logistics Έργα υποδομής και Τεχνικά Επαγγέλματα Τουρισμός Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τρόφιμα - Ποτά Η πρακτική …

Voucher πρώην εργαζομένων στα ΜΜΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β1: Επαγγελματική κατάρτιση, με επιχορήγηση επιταγών κατάρτισης (training voucher) των απολυμένων ατόμων από 16 επιχειρήσεις της περιφέρειας Αττικής του κλάδου "Δραστηριότητες Προγραμματισμού και Ραδιοτηλεοπτικών Εκπομπών που συγχρηματοδοτείται από πόρους …

Voucher πρώην εργαζομένων στα Sprider Stores

Βασικός σκοπός του έργου είναι η παροχή άμεσης, πολύπλευρης και ολοκληρωμένης επαγγελματικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και η προώθηση στην απασχόληση ή/και την επιχειρηματικότητα 761 απολυμένων ατόμων της εταιρείας Sprider Stores A.E., …

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» που τοποθετούνται στους Δήμους με 8μηνη απασχόληση, εκτός της εργασιακής εμπειρίας που αποκτούν, δικαιούνται να συμμετέχουν και σε πρόγραμμα …

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   Οι ωφελούμενοι …

Call Now ButtonΕπικοινωνήστε άμεσα